Podatek od nieruchomości dla firm | Invest in Siemianowice Śląskie

Podatek od nieruchomości dla firm

Stawki obowiązujące obecnie na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

 

Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m2 powierzchni,

 

Od budynków lub ich części:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

 

Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Obowiązek podatkowy

1. W przypadku nabycia przez przedsiębiorcę nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, wybudowania budynku, zmiany sposobu użytkowania budynku, czy zbudowania budowli wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej, zmianie ulegną zobowiązania dotyczące podatku od nieruchomości. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

  • grunty,
  • budynki lub ich części,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

UWAGA Opodatkowaniu nie podlegają użytki rolne lub lasy – chyba, że zajęte są na prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Czyli po zakupie działki budowlanej albo budynku czy budowli w kwietniu, obowiązek podatkowy powstaje od dnia 1 maja. W przypadku zmiany sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu (zależy to od rodzaju zmian) poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wspomniana zmiana.

 

 

UWAGA Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest podatek jest wybudowanie budynku albo budowli wykorzystywanej, to obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona lub rozpoczęto jej użytkowanie w części przed ostatecznym wykończeniem. Oznacza to, że jeżeli uzyskano pozwolenie na użytkowanie w maju, to podatek od wybudowanego budynku zacznie się regulować od 1 styczna następnego roku.

 

3. Osoby fizyczne (także te prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) mają obowiązek złożenia właściwemu urzędowi miasta lub gminy informacji o opodatkowanych nieruchomościach i obiektach budowlanych. Należy to zrobić w terminie 14 dni od powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego. Urząd ustala stawkę podatku w drodze decyzji. Podatek płatny jest w ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 złotych to wpłaca się go jednorazowo do dnia 15 marca.

 

UWAGA Jeżeli obiekt budowlany lub nieruchomość stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej to osoby fizyczne składają deklaracje oraz opłacają podatek od nieruchomości na zasadach obowiązujących osoby prawne (patrz poniżej).

 

4. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej mają obowiązek składać do dnia 31 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy. Deklaracje składa się (na określonym przez gminę wzorze formularza) do urzędu miasta lub gminy właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu powinno się złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W tym samym terminie powinno się poinformować o zaistnieniu zmian. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości wpłaca się bez wezwania na rachunek właściwej gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 złotych to wpłaca się go jednorazowo do dnia 31 stycznia. 

 

5. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej), będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów (z wyjątkiem sytuacji, gdy przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym – czyli użytkuje go ktoś, kto nie jest jego właścicielem – wtedy obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na nim);
  • użytkownikami wieczystymi gruntów;
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnej lub z innego tytułu prawnego.

 

6. Podatek od nieruchomości w wynajmowanym lokalu, budynku lub innej budowli. Z analizy wyżej wymienionych zapisów wynika, jeżeli właścicielem lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, jest osoba fizyczna lub firma, to właściciel lokalu płaci właściwy podatek od nieruchomości (a nie przedsiębiorca będący najemcą). Jeżeli lokal, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza posiada status lokalu komunalnego i jest w nim dozwolone prowadzenie działalności, to właściwy podatek od nieruchomości płaci przedsiębiorca, który przedmiotowy lokal wynajmuje (posiadacz). Jeżeli w mieszkaniu lub w jego części prowadzona jest działalność w określonych godzinach, a potem pełni ono funkcje mieszkalne – to właściwy podatek uiszcza się w wymiarze mieszkalnym, a nie od działalności gospodarczej. W przypadku dzierżawy w umowie można zastrzec, że oprócz czynszu dzierżawca będzie obowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub z posiadaniem przedmiotu dzierżawy. 

 

Opłacanie podatku od nieruchomości.

1. Podstawę opodatkowania stanowi:

  • w przypadku gruntów ich powierzchnia;
  • w przypadku budynków lub ich części powierzchnia użytkowa;
  • dla budowli (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

 

2. Przy obliczeniu kwoty podatku od nieruchomości dla budynków nie bierze się pod uwagę powierzchni pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji o wysokości w świetle mniejszej niż 1,40 metra. Natomiast w przypadku pomieszczeń o wysokości w świetle od 1,40 metra do 2,20 metra nalicza się je do powierzchni użytkowej w 50%.

 

3. Stawki podatków ustala w drodze uchwały rada gminy. Z tym, że maksymalne stawki reguluje odpowiednie obwieszczenie Ministra Finansów. 

 

Aktualnie definicja gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości zamieszczono w art. la ust. l pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.716 z późn. zm. ) . W brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku za przedmioty opodatkowania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 2a który stanowi, że do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się: budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami; gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i d oraz budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

 

Do pobrania:

Uchwała nr 294/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie